border-address-top
Groepspraktijk Verleysen
Gefusilleerdenstraat 13 b1
9300 Aalst

Tel: 053/78.59.99
e-mail
border-address-bottom
logo

Info voor patiënten

Welkom op onze website.
Om de telefoondruk binnen onze consultatie-uren te verminderen starten we op met onze online agenda. U kan nu om het even wanneer een afspraak boeken en dit tot 2 weken vooruit. Kan U op de gemaakte afspraak niet aanwezig zijn kan U deze zelf eenvoudig annuleren. Bij twijfel, aarzel niet ons telefonisch te contacteren.
Op maandag, dinsdag en vrijdag kan U voor informatie en afspraken terecht bij onze praktijkassistente tussen 8u en 16u.

Momenteel nemen wij geen nieuwe patienten aan.

Vanaf 1 september 2018 komt dokter Noémie De Rop als Huisarts-In-Opleiding (HAIO) in  onze praktijk werken. Wij heten haar van harte welkom en kijken uit naar een prettige samenwerking.

Dokter De Rop maakt haar afstudeerproject rond obesitas of zwaarlijvigheid. Hoe wordt dit ervaren? Welke opvattingen hebben wij daar over? U kan, ongeacht uw gewicht, deel nemen aan deze studie door een vragenlijst in te vullen. Deze is verkrijgbaar bij onze artsen, vraag hen gerust nog verdere uitleg Wij nodigen alle patienten vanaf 18 jaar vriendelijk uit deel te nemen aan dit onderzoek. Van harte dank!

U kan het toestemmingsformulier alvast hier nalezen: 

Titel van de studie: ‘Obesitas, hoe ervaren patiënten dit? Wat zijn de opvattingen die patiënten hierover hebben?'
Opdrachtgever van de studie: Dr. Noémie De Rop, Gefusilleerdenstraat 13b1, 9300 Aalst in kader van Master-Na-Masterthesis Huisartsgeneeskunde
Onderzoeksinstelling: Vrije Universiteit Brussel/ICHO
Ethisch comité: Commissie Medische Ethiek van het Universitair Ziekenhuis Brussel en de Vrije Universiteit Brussel.
Plaatselijke artsen-onderzoekers: Dr. Noémie De Rop, Gefusilleerdenstraat 13b1, 9300 Aalst, 1-74499-04-006
I Noodzakelijke informatie voor uw beslissing om deel te nemen (4 pagina's)
Inleiding
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een observationele klinische studie. Dit betekent dat de behandeling die u werd voorgesteld op de gebruikelijke manier werd voorgeschreven, in overeenstemming met de voorwaarden voor goede medische praktijk en onafhankelijk van uw eventuele deelname aan deze studie. Wij vragen u alleen om gegevens uit uw medisch dossier te mogen verzamelen zodat we ze kunnen combineren met de gegevens van andere patiënten die dezelfde behandeling krijgen en zodat we ze voor onderzoeksdoeleinden statistisch kunnen verwerken. Wij zullen u geen enkele andere procedure voor diagnose of opvolging voorstellen, behalve enkele vragenlijsten die u zal moeten invullen.
Voordat u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, vragen wij u om kennis te nemen van wat deze studie zal inhouden op het gebied van organisatie, zodat u een welbewuste beslissing kunt nemen. Dit wordt een "geïnformeerde toestemming" genoemd.
Wij vragen u de volgende pagina's met informatie aandachtig te lezen. Hebt u vragen, dan kan u terecht bij de arts-onderzoeker of zijn of haar vertegenwoordiger.
Dit document bestaat uit 3 delen: essentiële informatie die u nodig heeft voor het nemen van uw beslissing, uw schriftelijke toestemming en bijlagen waarin u meer details terugvindt over bepaalde onderdelen van de basisinformatie.
Als u aan deze studie deelneemt, moet u weten dat:
 De behandeling die de arts-onderzoeker u in overeenstemming met de huidige aanbevelingen heeft voorgesteld niet zal veranderen door uw deelname aan deze studie.
 Deze klinische studie opgesteld is na evaluatie door één of meerdere ethische comités.
 Uw deelname is vrijwillig; er kan op geen enkele manier sprake zijn van dwang. Voor deelname is uw ondertekende toestemming nodig. Ook nadat u hebt getekend, kan u de arts-onderzoeker laten weten dat u uw deelname wilt stopzetten.
 De gegevens die in het kader van uw deelname worden verzameld, zijn vertrouwelijk. Bij de publicatie van de resultaten is uw anonimiteit verzekerd.
 Er is een verzekering afgesloten voor het geval dat u schade zou oplopen in het kader van uw deelname aan deze klinische studie.
 Indien u extra informatie wenst, kan u altijd contact opnemen met de arts-onderzoeker of een medewerker van zijn of haar team.
Aanvullende informatie over uw "Rechten als deelnemer aan een klinische studie" vindt u in bijlage III.

Doelstellingen en verloop van de studie
Deze klinische studie is georganiseerd voor het psychologische aspect van (patiënten met) gewichtsproblemen na te gaan. In deze studie wordt er gepolst naar uw eetgedrag, uw ervaringen en naar uw mening over een paar casussen van patiënten met gewichtsproblemen.
Aan deze klinische studie zouden 150 patiënten moeten deelnemen.
Om aan deze studie te kunnen deelnemen, moet u ouder zijn dan 18 jaar.

De duur van uw deelname aan deze studie bestaat enkel uit één routineraadpleging tijdens dewelke uw arts-onderzoeker u zal vragen om alle voor de studie noodzakelijke gegevens en informatie te verzamelen - zoals uw demografische gegevens (gewicht en lengte).

Uw arts-onderzoeker zal u ook vragen om verschillende vragenlijsten in te vullen die uw ervaring met mensen met overgewicht evalueren.
Het invullen van deze vragenlijsten zal ongeveer 10 tot 12 minuten van uw tijd in beslag nemen thuis.


Beschrijving van de risico's en van de voordelen
Zoals hierboven vermeld, stemmen de behandeling die u werd voorgesteld en de procedures voor diagnose en opvolging overeen met de goede medische praktijken. Uw deelname aan deze studie houdt geen enkel gezondheidsrisico in.
Ook moet u niet verwachten dat uw deelname aan deze studie u persoonlijke voordelen zal opleveren. U moet begrijpen dat uw deelname aan deze studie ervoor zal zorgen dat wij de psychologische omgang met overgewicht beter begrijpen en bijgevolg in de toekomst betere behandelingen kunnen voorstellen.


Intrekking van uw toestemming
U neemt vrijwillig deel aan deze studie en u hebt het recht om uw toestemming voor gelijk welke reden in te trekken. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.
Als u uw toestemming intrekt, zullen de gegevens bewaard blijven die tot op het ogenblik van uw stopzetting werden verzameld. Dit om de geldigheid van de studie te garanderen. Er zal geen enkel nieuw gegeven aan de opdrachtgever worden gegeven.
De opdrachtgever/verantwoordelijke van de studie zou ook kunnen beslissen om de studie te stoppen indien de verzamelde gegevens sneller dan voorzien een antwoord brengen.Als u aan deze studie deelneemt, vragen wij om:

 Tenvolle mee te werken voor een correct verloop van de studie.
 Geen informatie over uw gezondheidstoestand, de geneesmiddelen die u gebruikt of de symptomen die u ervaart te verzwijgen.
 Uw arts-onderzoeker op de hoogte te brengen als men u voorstelt om aan een andere studie deel te nemen zodat u met hem/haar kan bespreken of u aan deze studie kunt deelnemen en of uw deelname aan de huidige klinische studie moet worden stopgezet.
 Uw ingevulde vragenlijst in de daarvoor voorziene doos in de wachtzaal te deponeren.


Contact
Als u bijkomende informatie wenst, maar ook ingeval van problemen of als u zich zorgen maakt, kan u contact opnemen met de arts-onderzoeker De Rop Noémie of een medewerker van zijn/haar studieteam (Verleysen Andreas, Verleysen Joke) op het telefoonnummer (053/78.59.99).
Als u vragen hebt met betrekking tot uw rechten als deelnemer aan de studie, kan u contact opnemen met het Ethisch Comité.

Titel van de studie: ‘Obesitas, hoe ervaren patiënten dit? Wat zijn de opvattingen die patiënten hierover hebben?'
II Geïnformeerde toestemming
Deelnemer
Ik verklaar dat ik geïnformeerd ben over de aard, het doel, de duur, de eventuele voordelen en risico's van de studie en dat ik weet wat van mij wordt verwacht. Ik heb kennis genomen van het informatiedocument en de bijlagen ervan.
Ik heb voldoende tijd gehad om na te denken en met een door mij gekozen persoon, zoals mijn huisarts of een familielid, te praten.
Ik heb alle vragen kunnen stellen die bij me opkwamen en ik heb een duidelijk antwoord gekregen op mijn vragen.
Ik begrijp dat mijn deelname aan deze studie vrijwillig is en dat ik vrij ben mijn deelname aan deze studie stop te zetten zonder dat dit mijn relatie schaadt met het therapeutisch team dat instaat voor mijn gezondheid.
Ik begrijp dat er tijdens mijn deelname aan deze studie gegevens over mij zullen worden verzameld en dat de arts-onderzoeker en de opdrachtgever de vertrouwelijkheid van deze gegevens verzekeren overeenkomstig de Belgische wetgeving ter zake.
Ik stem in met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens volgens de modaliteiten die zijn beschreven in de rubriek over het verzekeren van de vertrouwelijkheid (bijlage III). Ik geef ook toestemming voor de overdracht naar en verwerking van mijn gecodeerde gegevens in andere landen dan België.
Ik ga ermee akkoord / Ik ga er niet mee akkoord (doorhalen wat niet van toepassing is) dat de studiegegevens die voor de hier vermelde studie worden verzameld, later zullen worden verwerkt, op voorwaarde dat deze verwerking beperkt blijft tot de context van de hier vermelde studie voor een betere kennis van de ziekte en de behandeling ervan.
Ik heb een exemplaar ontvangen van de informatie aan de deelnemer en de geïnformeerde toestemming.
Naam, voornaam, datum en handtekening van de deelnemer

 

Arts-onderzoeker
Ik ondergetekende De Rop Noémie, arts-onderzoeker, verklaar de benodigde informatie inzake deze studie mondeling te hebben verstrekt evenals een exemplaar van het informatiedocument aan de deelnemer te hebben verstrekt.
Ik bevestig dat geen enkele druk op de deelnemer is uitgeoefend om hem/haar te doen toestemmen met deelname aan de studie en ik ben bereid om op alle eventuele bijkomende vragen te antwoorden.
Ik bevestig dat ik werk in overeenstemming met de ethische beginselen zoals vermeld in de "Verklaring van Helsinki", de "Goede klinische praktijk" en de Belgische wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon.
Naam, Voornaam, Datum en handtekening Naam, Voornaam, Datum en handtekening
van de vertegenwoordiger van de arts-onderzoeker
van de arts-onderzoeker

Titel van de studie: ‘Obesitas, hoe ervaren patiënten dit? Wat zijn de opvattingen die patiënten hierover hebben?'
III Aanvullende informatie
1: Aanvullende informatie over de organisatie van de studie
Wanneer u toestemt om deel te nemen aan de studie zal uw lengte en gewicht tijdens de consultatie gemeten worden door de arts. Deze vult deze gegevens in in de enquête in vraag 1. De rest van de papieren enquête vult u thuis alleen in. Uw ingevulde vragenlijst kan u nadien in de daarvoor voorziene doos in de wachtzaal te deponeren.

2: Aanvullende informatie over de risico's die verbonden zijn aan de deelname aan deze studie: niet van toepassing

3: Aanvullende informatie over de bescherming en de rechten van de deelnemer aan een klinische studie
Ethisch comité
Deze studie werd geëvalueerd door een onafhankelijk ethisch comité Commissie Medische Ethiek van het Universitair Ziekenhuis Brussel en de Vrije Universiteit Brussel dat een gunstig advies heeft uitgebracht. De ethische comités hebben als taak de personen die aan klinische studies deelnemen te beschermen. Ze controleren of uw rechten als patiënt en als deelnemer aan een studie gerespecteerd worden, of de studie wetenschappelijk relevant en ethisch verantwoord is.
Hierover brengen de ethische comités een advies uit in overeenstemming met de Belgische wet van 7 mei 2004.
U dient het positief advies van de Ethische Comités in geen geval te beschouwen als een aansporing om deel te nemen aan deze studie.
Vrijwillige deelname
Aarzel niet om alle vragen te stellen die u nuttig vindt voordat u tekent. Neem de tijd om er met een vertrouwenspersoon over te praten, als u dit wenst.
U heeft het recht om niet deel te nemen aan deze studie of met deze studie te stoppen zonder dat u hiervoor een reden hoeft te geven, zelfs al hebt u eerder toegestemd om aan deze studie deel te nemen. Uw beslissing zal in geen geval uw relatie met de arts-onderzoeker en de voortzetting van uw therapeutische behandeling veranderen.
Als u aanvaardt om aan deze studie deel te nemen, ondertekent u het toestemmingsformulier. De arts-onderzoeker zal dit formulier ook ondertekenen en zal zo bevestigen dat hij u de noodzakelijke informatie voor deze studie heeft gegeven. U zult het voor u bestemde exemplaar ontvangen.
Kosten in verband met uw deelname
De opdrachtgever heeft voorzien om het ziekenhuis te vergoeden voor de tijd die de arts-onderzoeker en zijn team aan deze studie besteden. U zult geen vergoeding krijgen voor uw deelname aan deze studie. Uw deelname zal echter voor u geen bijkomende kosten met zich meebrengen.
Vertrouwelijkheidgarantie
Uw deelname aan de studie betekent dat u ermee akkoord gaat dat de arts-onderzoeker gegevens over u verzamelt en dat de opdrachtgever van de studie die gebruikt voor onderzoek en in het kader van wetenschappelijke en medische publicaties.
U hebt het recht om aan de arts-onderzoeker te vragen welke gegevens hij/zij over u heeft verzameld en waarvoor ze gebruikt worden in het kader van de studie. Deze gegevens hebben betrekking op uw huidige klinische situatie maar ook op uw medische voorgeschiedenis en op de resultaten van onderzoeken die werden uitgevoerd voor de behandeling van uw gezondheid volgens de geldende zorgstandaard. U hebt het recht om deze gegevens in te kijken en om verbeteringen te laten aanbrengen indien ze foutief zouden zijn.
De arts-onderzoeker is verplicht om deze verzamelde gegevens vertrouwelijk te behandelen.
Dit betekent dat hij zich ertoe verbindt om uw naam nooit bekend te maken in het kader van een publicatie of een conferentie en dat hij uw gegevens zal coderen (uw identiteit zal worden vervangen door een identificatiecode in de studie) voordat hij ze doorgeeft aan de beheerder van de databank (Dr. Noémie De Rop).
De arts-onderzoeker en zijn team zullen gedurende de volledige klinische studie de enige personen zijn die een verband kunnen leggen tussen de overgedragen gegevens en uw medisch dossier .
De overgedragen persoonlijke gegevens omvatten geen combinatie van elementen waarmee het mogelijk is u te identificeren .
De door de opdrachtgever aangestelde beheerder van de onderzoeksgegevens kan u niet identificeren op basis van de overgedragen gegevens. Deze persoon is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens die door alle artsen-onderzoekers die deelnemen aan de studie zijn verzameld en voor de verwerking en de bescherming van die gegevens in overeenstemming met de Belgische wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Om de kwaliteit van de studie te controleren, kan uw medisch dossier worden ingekeken door personen die gebonden zijn aan het beroepsgeheim zoals vertegenwoordigers van de ethische comités, van de opdrachtgever van de studie of een extern auditbureau. Dit kan enkel gebeuren onder strikte voorwaarden, onder de verantwoordelijkheid van de arts-onderzoeker en onder zijn/haar toezicht (of van één van zijn/haar onderzoeksmedewerkers).
De (gecodeerde) onderzoeksgegevens kunnen doorgegeven worden aan Belgische of andere regelgevende instanties, aan de ethische comités, aan andere artsen en/of instellingen die samenwerken met de opdrachtgever.
Ze kunnen ook doorgegeven worden aan andere sites van de opdrachtgever in België en in andere landen waar de normen inzake de bescherming van persoonsgegevens verschillend of minder strikt kunnen zijn. Dit gebeurt dan steeds in gecodeerde vorm zoals hierboven uitgelegd .
Uw toestemming om aan deze studie deel te nemen betekent dus ook dat u akkoord gaat dat uw gecodeerde medische gegevens gebruikt worden voor doeleinden die in dit informatieformulier staan beschreven en dat ze worden overgedragen aan bovenvermelde personen en/of instellingen.
De opdrachtgever verbindt zich ertoe om de verzamelde gegevens enkel in het kader van deze studie te gebruiken.
Indien u uw toestemming tot deelname aan de studie intrekt, zullen de gecodeerde gegevens die al verzameld waren vóór uw terugtrekking, bewaard worden. Hierdoor wordt de geldigheid van de studie gegarandeerd. Er zal geen enkel nieuw gegeven aan de opdrachtgever worden doorgegeven.
Verzekering
In een observationele studie is het enige mogelijke risico een probleem met de maatregelen die werden genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen.
De opdrachtgever is, ook indien er geen sprake is van fout, aansprakelijk voor de schade die u als deelnemer - of in geval van overlijden uw rechthebbenden - oplopen en die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de deelname aan deze studie. Hiervoor heeft de opdrachtgever een verzekeringscontract afgesloten (Ethias, 45.147.458, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, 011 28 21 11) .
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De nieuwe Europese Algemene Verordening omtrent Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is, legt bijkomende vereisten op over hoe bedrijven of organisaties uw persoonsgegevens mogen gebruiken. Een van die vereisten is dat de verantwoordelijke voor de verwerking u onderstaande informatie bezorgt.

Zoals reeds aangegeven in het formulier voor geïnformeerde toestemming, worden in het kader van het onderzoek waar u aan deelneemt, persoonsgegevens van u verzameld. Wij, Vakgroep huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg, Vrije Universiteit Brussel, zijn verantwoordelijk voor de correcte verwerking en de informatieplicht die daarmee gepaard gaat. Daarom vragen wij graag nogmaals uw aandacht voor het feit dat naast gewone persoonsgegevens, zoals gegevens over uw leeftijd en geslacht, ook "bijzondere categorieën" van persoonsgegevens verzameld worden. Voorbeelden hiervan zijn:
- uw etnische achtergrond;
- uw gezondheidstoestand en medische aandoeningen, inclusief uw medische voorgeschiedenis;
- uw behandelingen en uw respons op de behandelingen;
- uw biologische stalen, bv. bloedstalen, weefsel, en de resultaten van hun analyse;
- uw medisch beeldmateriaal, bv. scans, röntgenfoto's, en de resultaten van hun evaluatie.

Uiteraard mogen wij uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor de wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden die beschreven staan in het formulier voor geïnformeerde toestemming, zoals door u ondertekend bij het begin van uw deelname aan het onderzoek.


Het kan dat uw gegevens worden ingekeken door personen die zich in landen bevinden die op het vlak van wettelijke bescherming van gegevens niet dezelfde normen gebruiken als de EU. In dat geval verbinden wij er ons toe om de voorwaarden van de Europese en de Belgische wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens te laten respecteren.

Vervolgens geven wij u graag nog mee dat, conform de relevante wetgeving, de gegevens die als deel van het onderzoek verzameld werden gedurende minstens 20 jaar, of 30 jaar indien deze gegevens ook deel uitmaken van uw medisch dossier, worden bewaard .

Volgens de AVG hebt u een aantal rechten rond de verwerking van uw gegevens. Indien u hierover verdere vragen hebt, kan u hiervoor steeds terecht bij uw onderzoekarts.
Ook de functionaris voor gegevensbescherming van het onderzoekcentrum, staat ter uwer beschikking. Hierbij vindt u zijn/haar contactgegevens: Data Protection Officer Vrije Universiteit Brussel DPO@vub.be

Tot slot heeft u ook het recht om een klacht in te dienen over hoe uw informatie wordt behandeld. Dit kan u doen bij de Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de wetgeving rond gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

 

Globaal Medisch Dossier: in uw voordeel!
U kan zich bij onze praktijk inschrijven voor uw Globaal Medisch Dossier.
Hierdoor krijgt U een verhoogde terugbetaling van uw ziekenfonds.
Het inschrijven kan via een derdebetalersregeling: U hoeft niet te betalen,
uw handtekening en een ziekenfondsklevertje volstaan. Let wel: zonder een klevertje van uw ziekenfonds is uw GMD NIET geldig! Breng een klevertje mee bij uw eerstkomende bezoek. Dank U.

Vertegenwoordigers: gelieve telefonisch een afspraak te maken op maandag of vrijdag. Gelieve geen raadpleging te boeken via deze website a.u.b. Dank U.

Nuttige telefoons:                                                                                     Weekend en nacht wachtdienst: 1733                                                     

Medische Spoeddienst: 100 of 112

Antigifcentrum : 070/245.245
Brandwondencentrum: 09/240.34.90
Zelfmoordlijn: 02/649.95.55
AA: 03/239.14.15
Veilig Vrijenlijn: 078/15.15.15
De druglijn: 078/15.10.20
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling: 09/216.73.30
Apotheek van wacht: 0900/10.500

24/24u permanentie OCMW Aalst: 053/ 77.24.24

FOD Sociale zaken - Personen met handicap: 0800/987 99

 

Contacteer ons:
Algemene info aan secretariaat: groepspraktijk.verleysen@gmail.com

BELANGRIJK: mails aan dit email adres worden mogelijks NIET dagelijks gelezen. Bij dringende vragen gelieve uw bericht naar het email adres van dr.Verleysen te sturen.

Voor dringende medische vragen: mailto:dr.verleysen@skynet.be

0_218_512           0_219_512          0_219_512

 

 
Andreas Verleysen                Joke Verleysen               Noémie De Rop 
° Aalst, 5/05/1958             ° Aalst 10/07/1987         °Jette, 7/05/1993 
Afgestudeerd KUL 1983         KUL 2012                      VUB  2018  

 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax